ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ. (Στις 22-03-2023)

Άρθρο 2
Διαχείριση πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας
  1. Παρέχεται άπαξ ανά σκάφος κατόπιν υποβολής αιτήματος, η δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητας ή και της ισχύος των κινητήρων πρόωσης, στο Πλαίσιο διαχείρισης της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας, ως εξής:
α) Σε αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο των δώδεκα (12) μέτρων, επιτρέπονται η αντικατάσταση και η μετασκευή αυτών με δυνατότητα αύξησης χωρητικότητας έως δέκα (10) GΤ, και ισχύος των κινητήρων πρόωσης έως εξήντα (60) kW. β) Σε αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος δώδεκα (12) μέτρων και άνω, επιτρέπονται η αντικατάσταση και η μετασκευή αυτών με δυνατότητα αύξησης χωρητικότητας έως είκοσι (20) GT και αύξηση ισχύος των κινητήρων πρόωσης έως ογδόντα (80) kW.
  1. Το δικαίωμα αύξησης χωρητικότητας και ισχύος των κινητήρων πρόωσης, για τις περ. α) και β) της παρ. Ι Παρέχεται αποκλειστικά και μόνο σε αλιευτικά σκάφη, τα οποία πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) έχουν άδεια σε ισχύ και είναι καταχωρισμένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο, β) έχουν δηλώσει αλιευτική παραγωγή τόσο κατά το ημερολογιακό έτος υποβολής του αιτήματος, όσο και κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται αυτού, και γ) δεν διαθέτουν αλιευτικά εργαλεία που στοχεύουν κυρίως σε είδη για τα οποία αποδεδειγμένα οι δείκτες αειφορικής συγκομιδής βρίσκονται εκτός των αποδεκτών ορίων κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (1 354). Κατά παρέκκλιση Παρέχεται η δυνατότητα αύξησης αλιευτικής ικανότητας σε περιπτώσεις εγκατάστασης κινητήρων και συστημάτων νέας τεχνολογίας που συμβάλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της έντασης χρήσης καυσίμου ή της συνολικής κατανάλωσης καυσίμου ή χρησιμοποιούν ως καύσιμα Πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
  1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύναται να ορίζεται το ύψος της συνολικής πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας σε χωρητικότητα (GΤ) και ισχύ κινητήρων πρόωσης (kW) η οποία μπορεί να διατεθεί σε δυνητικούς δικαιούχους, για κάθε μια από τις περ. α) και β) της παρ. 1. Με την ίδια απόφαση θεσπίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια μοριοδότησης και κάθε άλλο Θέμα που σχετίζεται με τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτημάτων που Θα υποβληθούν από υποψήφιους πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών για χορήγηση αύξησης της αλιευτικής ικανότητας.
  2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρέχεται, κατά περίπτωση, έγκριση αντικατάστασης ή μετασκευής, με αύξηση της αλιευτικής ικανότητας, στους τελικούς δικαιούχους που προκύπτουν από την αξιολόγηση αιτημάτων, σύμφωνα με την παρ. 2. Για τα σκάφη στα οποία εγκρίνεται η χορήγηση αύξησης αλιευτικής ικανότητας, υφίσταται δέσμευση για τη μη έξοδο από τον ελληνικό αλιευτικό στόλο με κρατική ενίσχυση, για δέκα (10) έτη από την απόφαση έγκρισης, καθώς και τη μη μεταβίβασή τους για οκτώ (8) έτη.