ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΛΙΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021.

Τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες και αλιείς παράκτιας αλιείας και του φορολογικού έτους 2021.

Άρθρο 1 – Εξαίρεση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για αλιείς παράκτιας αλιείας