Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης στην Ελλάδα (Άρθρο στο Spotlight Post.gr, στις 03-08-2020)

0
Όλοι υποστηρίζουμε ότι η οικονομία πρέπει να μεταβάλλεται και να προσαρμόζεται στις ανάγκες τις κοινωνίας. Ακόμα περισσότερο τους τελευταίους μήνες όπου λόγω του covid-19, η οικονομική κρίση «χτύπησε» χωρίς διάκριση όλον τον κόσμο ακόμα και παραδοσιακά πλούσια κράτη. Μέσα από αυτήν την υγειονομική αλλά και οικονομική κρίση δημιουργήθηκαν νέες ανάγκες στην αγορά που απαιτούν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις και δράσεις.
Η κυβέρνηση θέλοντας να καλύψει τις απαιτήσεις της αγοράς και κυρίως την ανάγκη χρηματοδότησης των νέων και μικρών επιχειρήσεων, δημιούργησε ένα αναπτυξιακό νομοθετικό πλαίσιο με γνώμονα τη μείωση των ανισοτήτων, της κοινωνικής ανασφάλειας και της ανεργίας.
Το νομοσχέδιο για τη χορήγηση των μικροχρηματοδοτήσεων που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, έχει βασιστεί στις αρχές του Ευρωπαϊκού Κώδικα Καλής Πρακτικής για την Παροχή Μικροπιστώσεων (ECoCG) και δημιουργεί κατάλληλες ρυθμίσεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα για πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό κατηγοριών πολιτών και επιχειρήσεων που, συνήθως, αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή είναι αποκλεισμένοι από την τραπεζική χρηματοδότηση, κυρίως λόγω αδυναμίας παροχής των εξασφαλίσεων που απαιτούν οι μεγάλες τράπεζες.
Οι δικαιούχοι αυτής της μορφής χρηματοδότησης είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων, φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν για να μπουν στο χώρο εργασίας καθώς και άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
Οι ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων μπορούν να αντλήσουν χρηματοδότηση έως το ποσό των 25.000 ευρώ καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, επενδυτικές ανάγκες, ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, απόκτησης εξοπλισμού καθώς και να καλύψουν δαπάνες που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα µε εκπαίδευση ή μαθητεία.
Αναλόγως τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς, με αποφάσεις αρμόδιων υπουργών, δύναται η αναπροσαρμογή του ύψους των μικροπιστώσεων και των κατηγοριών των δικαιούχων.
Τα ιδρύματα που θα αδειοδοτηθούν πέραν της χρηματοπιστωτικής δραστηριότητάς τους οφείλουν να παρέχουν και συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης στους δικαιούχους. Ενδεικτικά τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να αφορούν σε καθοδήγηση για ένταξή τους στην αγορά εργασίας, επιχειρηματική εκπαίδευση και τεχνικές που αφορούν σε λογιστική διαχείριση, δημοσιονομική διαχείριση και διαχείριση προσωπικού.
Η άδεια λειτουργίας των ιδρυμάτων που θα χορηγούν τις μικροπιστώσεις εκδίδεται το αργότερο, εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είναι η αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
Προβλέπεται τήρηση μητρώου, στο οποίο θα καταχωρίζονται όλα τα αδειοδοτημένα ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα. Το μητρώο αυτό θα είναι διαθέσιμο στο κοινό, προσβάσιμο ηλεκτρονικά και θα ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση από τις αρμόδιες αρχές.
Με το νομοσχέδιο θεσπίζονται κανόνες διαφάνειας των όρων και απαιτήσεων σχετικά με τις δραστηριότητες χορήγησης των μικροπιστώσεων, διαφήμισης και εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών τους καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αντιστοιχούν τόσο στους δικαιούχους όσο και στα ιδρύματα.
Όπως συνηθίζω να λέω τελευταία, η ανάπτυξη είναι σαν ένας καμβάς όπου χρειάζονται πολλές βελονιές για να έχουμε το συνολικό αποτέλεσμα. Τέτοιες βελονιές προσθέτει και το νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις στον καμβά της ανάπτυξης, καλύπτοντας, ως επι το πλείστoν, τη δυσκολία χρηματοδότησης φυσικών προσώπων, μικρών επιχειρήσεων και startupper που θέλουν να ενταχθούν στον παραγωγικό ιστό της χώρας.