ΕΠΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (Σ/Ν του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στις 14/10/2022)

Άρθρο 20
Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης
1. Το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης (Ε.Π.Ε.) ιδρύεται και αναπτύσσεται στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις (Α.Β.Σ.), είτε με αίτηση της ενδιαφερόμενης Εταιρείας Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Α.Δ.Ε.Π.), είτε με δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία του, από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
2. Ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως Α.Β.Σ. πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τον χαρακτηρισμό αυτό προηγείται υποβολή μελέτης στη Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, η οποία τεκμηριώνει την αναγκαιότητα περιβαλλοντικής ή λειτουργικής εξυγίανσης της περιοχής και τα προτεινόμενα έργα και όρια. Η μελέτη συντάσσεται είτε από ιδιώτη, είτε από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ ή β΄ βαθμού, είτε από τα Επιμελητήρια, τα οποία είναι αρμόδια για τις ασκούμενες στην εν λόγω περιοχή δραστηριότητες, είτε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, είτε από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.
3. Για την ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία του Ε.Π.Ε απαιτείται:
α) στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Α.Β.Σ., να διαπιστώνονται λειτουργικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως αρνητικές εκθέσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβολή προστίμων, προβλήματα με τον υδροφόρο ορίζοντα, κυκλοφοριακή συμφόρηση, έλλειψη δικτύων αποχέτευσης όμβριων ή ακάθαρτων υδάτων (λυμάτων) ή δικτύων οδοποιίας,
β) το άθροισμα των επιφανειών κάλυψης των οικοπέδων να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής χαρακτηρισμένης ως Α.Β.Σ. έκτασης. Για την εκπλήρωση της ως άνω προϋπόθεσης, προσμετρώνται οι επιφάνειες όλων των υφισταμένων κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν δραστηριότητες του άρθρου 5,
γ) η αιτούμενη συνολική προς οριοθέτηση έκταση να έχει εμβαδόν άνω των εκατό (100) στρεμμάτων,
δ) η Ε.Α.Δ.Ε.Π. για την ίδρυση του Ε.Π.Ε. να έχει διασφαλίσει, είτε με πλήρη κυριότητα, είτε με παραχώρηση ή σύσταση δικαιώματος επιφανείας ή με τη συναίνεση των ιδιοκτητών γης, τουλάχιστον το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) της έκτασης που καταλαμβάνει το Ε.Π.Ε., κατά παρέκκλιση της παρ. 1 24 του άρθρου 8. Η συναίνεση των ιδιοκτητών διασφαλίζεται με δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία ο ιδιοκτήτης δηλώνει ότι συναινεί στη δημιουργία του Ε.Π.Ε., γνωρίζει και συμφωνεί στην απόδοση της προβλεπόμενης εισφοράς σε γη και σε χρήμα για τη δημιουργία του. Στην περίπτωση ίδρυσης Ε.Π.Ε. με δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δεν απαιτείται η Ε.Α.Δ.Ε.Π να έχει διασφαλίσει το ελάχιστο ποσοστό έκτασης της Α.Β.Σ. της παρούσας. Οι δαπάνες για απαλλοτριώσεις κατά την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης θεωρούνται επιλέξιμες και είναι δυνατόν να επιχορηγούνται.
4. Για την ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία του Ε.Π.Ε. ισχύουν κατά παρέκκλιση οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
α) η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφανείας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόμησή της, το οποίο ανέρχεται στο δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής έκτασης γης ιδιοκτησίας. Αν η εισφορά σε γη δεν μπορεί, για αντικειμενικούς πολεοδομικούς λόγους, όπως σε πυκνοδομημένες περιοχές άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων, να ανέλθει στο ως άνω ποσοστό, ύστερα από σχετική προς τούτο βεβαίωση του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η εισφορά σε γη περιορίζεται μέχρι το δέκα τοις εκατό (10%),
β) το ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων ορίζεται σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) υπολογιζόμενο επί της συνολικής επιφάνειας του Ε.Π.Ε.. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ελάχιστο ποσοστό των χώρων αυτών περιορίζεται μέχρι το δέκα τοις εκατό (10%) εφόσον το επιβάλλουν αντικειμενικοί πολεοδομικοί λόγοι που τεκμηριώνονται από την πολεοδομική μελέτη και ύστερα από σχετική προς τούτο βεβαίωση του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στις ως άνω περιπτώσεις, όπου η οριογραμμή του Ε.Π.Ε. τοποθετείται επί εθνικής, επαρχιακής ή δημοτικής οδού, δεν υπάρχει υποχρέωση φύτευσης περιμετρικού πρασίνου προς το μέρος της οδού,
γ) η εισφορά σε χρήμα καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες γης ανάλογα με το εμβαδόν της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας τους, ως είχε κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της έγκρισης ανάπτυξης του Ε.Π.Ε.. Τυχόν μετατροπή εισφοράς σε χρήμα σε (πρόσθετη) εισφορά σε γη πραγματοποιείται με βάση την αρχική αξία γης κατά την ως άνω ημερομηνία.

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 75
Χειρισμός Μηχανημάτων Έργου – Προσθήκη άρθρου 4Β στον ν. 3982/2011

Στο ν. 3982/2011 (Α΄ 143) προστίθεται άρθρο 4Β ως εξής: «Άρθρο 4Β Άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χειρισμού Μηχανημάτων Έργου
1. α. Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου που κατατάσσονται στην «ειδικότητα 2» (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων), σύμφωνα με την υπό στοιχεία οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄519), με συνολική ισχύ κινητήρων άνω των δέκα (10) kw και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) Kgr δεν απαιτείται η προηγούμενη λήψη άδειας ή αναγγελίας και η σχετική επαγγελματική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα.
β. Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου που κατατάσσονται στην ως άνω «ειδικότητα 2», με συνολική ισχύ κινητήρων άνω των δέκα (10) kw και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως τεσσάρων χιλιάδων (4.000) Kgr, απαιτείται είτε πιστοποίηση της τεχνικής επάρκειας, σύμφωνα με την παρ. 3, είτε λήψη αντίστοιχης άδειας, σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α΄ 198) και την υπό στοιχεία Οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/12.8.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1983), με την προϋπηρεσία της παρ.2.
γ. Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου που κατατάσσονται στην ως άνω «ειδικότητα 2», με συνολική ισχύ κινητήρων άνω των δέκα (10) kw και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα άνω των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) Kgr, απαιτείται η λήψη αντίστοιχης άδειας, σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 και την υπό στοιχεία oικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/12.8.2013 κοινή απόφαση.
2. Κατά την εφαρμογή της περ. β της παρ. 1 περί της λήψης άδειας για χειρισμό μηχανημάτων έργου της «ειδικότητας 2» με συνολική ισχύ κινητήρων άνω των δέκα (10) kw και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως τεσσάρων χιλιάδων (4.000) Kgr, απαιτείται προϋπηρεσία ίση με το πενήντα τοις εκατό (50%) της οριζόμενης ως απαιτούμενης προϋπηρεσίας της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 113/2012. Για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία σε κάθε υποκατηγορία της κάθε ειδικότητας, ανεξάρτητα από την απαίτηση προηγούμενης λήψης άδειας ή πιστοποίησης τεχνικής επάρκειας, ακόμα και αν η σχετική προϋπηρεσία ασκείται σε μηχανήματα έργου κάτω του ορίου των δέκα (10) kw. 71
3. Η πιστοποίηση τεχνικής επάρκειας παρέχεται από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με το πρότυπο «ELOT ΕΝ ISO 17024», βάσει Σχημάτων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Εξειδίκευσης και Δεξιοτήτων. Τα Σχήματα Πιστοποίησης σχεδιάζονται κυρίως ως προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η κατάρτιση των εργαζομένων αφορά στην παρακολούθηση εξειδικευμένων προγραμμάτων θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, των οποίων οι στόχοι, η διάρκεια, το περιεχόμενο, οι απαιτήσεις ως προς τους εκπαιδευτές και η διαδικασία εξέτασης καθορίζονται με την ως άνω απόφαση. Το Σχήμα Πιστοποίησης, εκτός από την υποχρεωτική κατάρτιση, είναι δυνατό να προβλέπει, ως συμπληρωματική απαίτηση, προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία. Τα Σχήματα Πιστοποίησης ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, προσαρμόζονται στους κανόνες της επιστήμης και παρακολουθούν την τεχνολογική εξέλιξη, προκειμένου να ικανοποιούν πλήρως τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των επαγγελματικών δραστηριοτήτων στον τομέα του χειρισμού των μηχανημάτων έργου.
4. Η πιστοποίηση και η λήψη άδειας της περ. β της παρ. 1, ως τρόποι άσκησης της ως άνω επαγγελματικής δραστηριότητας θεωρούνται ισοδύναμοι. Το πιστοποιητικό τεχνικής επάρκειας που εκδίδεται, κοινοποιείται με ευθύνη του ασκούντος την επαγγελματική δραστηριότητα προς την οικεία Περιφέρεια για τη διενέργεια των ελέγχων.
5. Η επαγγελματική εμπειρία ως προϋπόθεση για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου για το σύνολο των ειδικοτήτων δύναται να αντικαθίσταται με την παρακολούθηση ενός ή περισσοτέρων ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, που πληρούν τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις των άρθρων 9 και 11 του π.δ. 122/2014 (Α΄ 196).
6. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να σχεδιάσει, ανά ειδικότητα, πρότυπο ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για την αντικατάσταση προϋπηρεσίας που απαιτείται για την απόκτηση άδειας ή την πιστοποίηση του χειρισμού μηχανημάτων έργου. Το ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στην ίδια απόφαση ρυθμίζεται και η ακριβής αντιστοίχιση της αποκτηθείσας τεχνικής επάρκειας μέσω του προγράμματος κατάρτισης με χρόνο προϋπηρεσίας.».