Η πολιτική οφείλει να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών