Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΔΡΟΜΗ

Μετά τηv παρέμβαση του εισαγγελέα για τις πυρκαγιές στην Αττική, ελπίζω πως όσοι ανεξάρτητα απο κομματική προέλευση συνωστίζονται, κατά καιρούς, για μια κυβερνητική η αυτοδιοικητική θέση, να κατανοήσουν ότι αν επιλεγούν δεν πρόκειται να κάνουν μια αμειβόμενη, μάλιστα, «εκδρομή».
Αντίθετα, θα αναλάβουν μεγάλες ευθύνες απέναντι στηv κοινωνία, η διαχείριση των οποίων απαιτεί
επάρκεια σε γνώσεις και κυρίως σε διοικητική εμπειρία.