ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ή ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. (Στις 11-04-2023)

Άρθρο 5
Μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης τριτέκνων ή πολυτέκνων δημοσίων υπαλλήλων —Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 11Α ν. 4440/2016
Στο άρθρο ΙΙΑ του ν. 4440/2016 (Α’ 224) προστίθεται παρ. 5 ως εξής: «5. Σε περίπτωση υπαλλήλου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, ο οποίος αιτείται να μεταταχθεί σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, στο οποίο δεν υφίστανται και δεν προβλέπονται αντίστοιχες Θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, δύναται να μεταταχθεί στην υπηρεσία αυτή υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους του παρόντος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υπάγεται για κάθε συνέπεια στις διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του φορέα υποδοχής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον ο υπάλληλος δεν επιθυμεί την αλλαγή της εργασιακής του σχέσης κατά τα ανωτέρω, είναι επιτρεπτή η μετάταξη σε άλλους φορείς της ίδιας περιοχής, όπου υφίστανται Θέσεις δημοσίου δικαίου, με αίτηση που υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τηρουμένων κατά τα λοιπά των προϋποθέσεων και των όρων του παρόντος.)).