ΟΜΙΛΙΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. (Στις 20-11-2023)

Στα δύο πρώτα άρθρα του νομοσχεδίου προσδιορίζονται με σαφήνεια ο σκοπός και το αντικείμενο αυτού. Εν συνεχεία στα άρθρα 3-8 συμπληρώνεται ο Ν.4442/2016 έτσι ώστε να βελτιωθεί το πλαίσιο λειτουργίας των κέντρων δεδομένων, με τον καθορισμό ειδικών κτιριοδομικών απαιτήσεων όπως και τους όρους δόμησης αυτών. Γίνεται ταξινόμηση με βάση την ηλεκτρική ισχύ και τον εξοπλισμό τους. Προσδιορίζεται η διαδικασία γνωστοποίησης της λειτουργίας τους, ο τρόπος ελέγχου και επιβολής των κυρώσεων, τα πρότυπα πυροπροστασίας που είναι υποχρεωμένα να τηρούν, η δημιουργία θέσεων στάθμευσης και οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης.
Η εισαγωγή, επίσης, των μεταβατικών διατάξεων για τα υφιστάμενα κέντρα δεδομένων και η παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη ρύθμιση των επιμέρους ζητημάτων ήταν απαραίτητη για τη συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου.
Αναφορικά με τις χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, στο άρθρο 12 διευκρινίζονται ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία υφιστάμενων δραστηριοτήτων που ασκούνται σε μη συμβατές χρήσεις γης, σύμφωνα με τον πολεοδομικό σχεδιασμό του πρώτου επιπέδου. Στο άρθρο 17 εισάγεται μεταβατική διάταξη για την εναρμόνιση του υφιστάμενου πολεοδομικού σχεδιασμού με το ΓΠΣ.
Στο άρθρο 18 μπορεί να χορηγηθεί βεβαίωση καταλληλόλητας για την πολεοδόμηση περιοχών περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ιδιωτικής πολεοδόμησης, ενώ στο άρθρο 19 αίρονται σημειακά διαδικαστικά ζητήματα των ΓΠΣ και των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης. Στο άρθρο 20 διασφαλίζεται η διατήρηση της αρτιότητας οικοπέδων των οποίων το εμβαδό μειώθηκε λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τη διαπλάτυνση δημοτικών οδών.
Σύμφωνα με το άρθρο 21 δίνεται η δυνατότητα αλλαγής του επιβλέποντος μηχανικού με την προϋπόθεση ότι αυτός αρνείται να υποβάλει την προβλεπόμενη δήλωση περάτωσης εργασιών, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των οικοδομικών αδειών. Στο άρθρο 22 διευκολύνεται σε ορισμένες περιπτώσεις η δυνατότητα ανασύστασης του φακέλου οικοδομικών αδειών με την έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, ενώ στο άρθρο 24 καθορίζεται το παράβολο των Μελετητών Αξιολογητών Χωρικών Μελετών.
Καινοτομία συνιστά το άρθρο 28 που ρυθμίζει τα έξυπνα συστήματα στάθμευσης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, αλλά και το άρθρο 29 που αποβλέπει στην αξιοποίηση των αδόμητων οικοπέδων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας με τη δημιουργία σ’ αυτά υπαίθριων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων. Το άρθρο 30 παρατείνει τις προθεσμίες έγκρισης των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ που βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης, χωρίς επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες. Στα άρθρα 33 και 34 επανακαθορίζεται η σύνθεση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ και του ΚΕΣΥΧΩΘΑ, ενώ στο άρθρο 35 επισπεύδεται η διαδικασία γνωμοδότησης  των ΚΕΣΥΠΟΘΑ και των Κεντρικών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής με την παροχή δυνατότητας απευθείας εισαγωγής των θεμάτων.
Για να είναι δυνατή η αξιοποίηση ακινήτων προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος προβλέπεται αφενός στο άρθρο 9 η υποχρέωση σύνταξης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων και διηρημένων ιδιοκτησιών στην περιοχή «Μεσαία Γέφυρα» ή «Μαρουγκάδες» ή«Γούβα» της Μάνδρας, αφετέρου στο άρθρο 10 η άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, που επιβλήθηκε με την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής, και η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη.
Παράλληλα, προκειμένου να αναδειχθούν οι λιμένες της χώρας στο άρθρο 11 εκσυγχρονίζεται το ισχύον πολεοδομικό πλαίσιο των χερσαίων ζωνών λιμένων για τους οποίους εγκρίνονται Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης, ρυθμίζονται ζητήματα ρυμοτομικής φύσεως που έχουν ανακύψει και παρέχεται η δυνατότητα έγκρισης ειδικού οικοδομικού κανονισμού για την ρύθμιση των ιδιαίτερων οικοδομικών προϋποθέσεων.
Με το άρθρο 13 περιορίζεται η απόσταση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών στα 100μ από τα όρια λατομικής περιοχής, ενώ με το άρθρο 23 επιλύονται προβλήματα που προέκυψαν στο πλαίσιο έκδοσης οικοδομικών αδειών του Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης. Με το άρθρο 25 ρυθμίζεται ειδικά η ανακαίνιση των εγκαταστάσεων «Σπίτι του Στίβου» και «Σπίτι του Βόλεϊ», έτσι ώστε να λειτουργήσουν ως προπονητήρια κλειστού στίβου και γυμναστικής, αντίστοιχα.
Στα άρθρα 38-43 ενισχύεται το έργο του Πράσινου Ταμείου με την ευελιξία στην αξιοποίηση των πόρων του. Πιο συγκεκριμένα, διευκολύνεται ο τρόπος καταβολής των πράσινων πόρων που δεν εισπράττονται σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ, από τους υπόχρεους αποκλειστικά με πάροχο υπηρεσιών πληρωμών την Τράπεζα της Ελλάδος, καθίσταται δυνατή η χορήγηση αποζημίωσης από πιστώσεις προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από πόρους του «Ειδικού Φορέα Δασών» του Πράσινου Ταμείου, ρυθμίζεται η καταβολή αποζημίωσης στους δασικούς συνεταιρισμούς και στους δασεργάτες, επιλύονται προβλήματα που αφορούν την εξόφληση δαπανών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Πατρών για την ολοκλήρωση του έργου της Νόμο Παρασκευαστικής Επιτροπής Κωδικοποίησης της Πολεοδομικής Νομοθεσίας και επιλύονται θέματα που σχετίζονται με το πεδίο δράσης του Πράσινου Ταμείου, ενώ ταυτόχρονα διευκρινίζεται ότι υφιστάμενα χρηματοδοτικά προγράμματα του Πράσινου Ταμείου μετατρέπονται σε πολυετή, έτσι ώστε να υπάρχει ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους.
Ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι περιβαλλοντικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Πιο συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση εγκατάστασης φυσικού αερίου, καθώς δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις για την περιβαλλοντική προστασία. Διατηρείται ωστόσο, το δικαίωμα εγκατάστασης για τον ιδιοκτήτη (άρθρο 27). Καινοτομία αποτελεί η πρόβλεψη του άρθρου 15 που αφορά την υποχρέωση καταβολής πολεοδομικής και περιβαλλοντικής εισφοράς ως προϋπόθεση για την χορήγηση παρεκκλίσεων σε κτίρια της εφοδιαστικής, βιομηχανίας/βιοτεχνίας και αποθήκευσης που βρίσκονταιεντόςεγκεκριμένωνΠολεοδομικώνΜελετώνΒιομηχανικών – Βιοτεχνικών Πάρκων (ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ) και ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ υπό εξυγίανση. Παράλληλα στο άρθρο 16 διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς σε γη σε ακίνητα που βρίσκονται εντός περιοχών που χαρακτηρίζονται από το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ως ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση.
Λόγω της υποστελέχωσης αλλά και της σημαίνουσας εργασίας τους αφενός στο άρθρο 31 εξαιρούνται για 2 χρόνια από τη συμμετοχή στην κινητικότητα οι υπάλληλοι των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής αφετέρου στο άρθρο 32 παρατείνονται οι συμβάσεις ΙΔΟΧ για την ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων και εκείνων για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τις πυρκαγιές του 2021. Επίσης, στο άρθρο 44 ρυθμίζεται η διάρκεια της Εθνικής Στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα και δίνεται η δυνατότητα αναθεώρησής της μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας.
Στο άρθρο 45 επεκτείνεται η διάρκεια του σχεδίου δράσης για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών σε 5ετή, ενώ στο άρθρο 46 δίνεται η δυνατότητα στον ΟΦΥΠΕΚΑ να γνωμοδοτεί για έργα και δραστηριότητες εντός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000, τα οποία δεν αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά. Παράλληλα, στο άρθρο 47 επιλύονται ερμηνευτικά ζητήματα μέσω της εξειδίκευσης των κατηγοριών χρήσεων γης. Στο άρθρο 48 επιχειρείται η λύση στο πρόβλημα λειτουργίας των ορυχείων σμύριδας στη Νάξο.
Τα άρθρα 37, 49, 50 και 51 ρυθμίζουν ζητήματα που αφορούν το προσωπικό της ΡΑΑΕΥ, την ΕΥΔΑΠ Παγίων και μέτρα για το τέλος της ρύπανσης από απόβλητα.
Αναφορικά με τις ενεργειακές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στο άρθρο 14 που ρυθμίζει τη δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων συσσωρευτών/μπαταριών  για την ενίσχυση της ηλεκτροδότησης των περιοχών και ειδικά των μη διασυνδεδεμένων νησιών, διάταξη που στοχεύει στην επίλυση προβλημάτων άμεσης ηλεκτροδότησης και ενίσχυσης του δικτύου, στο άρθρο 26 βάσει του οποίου είναι δυνατή η υπό προϋποθέσεις εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε απολήξεις κλιμακοστασίων με σκοπό την ενεργειακή εξοικονόμηση, αλλά και στο άρθρο στο άρθρο 36 με το οποίο συστήνεται  Συμβούλιο Ενεργειακά Ουδέτερων Πόλεων, το οποίο αποβλέπει στην εποπτεία, τον συντονισμό και την προώθηση των δράσεων των ελληνικών κλιματικά ουδέτερων πόλεων και εν γένει της κλιματικής ουδετερότητας, στην υποχρέωση του άρθρου 52 για τη φύτευση και τη συντήρηση περιμετρικά της εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών σταθμών, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας αυτών, φυτών συμβατών με τη φυτοκοινωνία της περιοχής, του άρθρου 53 για την διευκόλυνση των εργασιών κλαδέματος και υλοτομίας δασικών δέντρων από τον ΔΕΔΔΗΕ και του άρθρου 54 για τη λήψη μέτρων προς υποβοήθηση της δασοπυρόσβεσης, στην περίπτωση που οι δήμοι είναι κάτοχοι φωτοβολταϊκών σταθμών ή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. Στο άρθρο 55 δεσμεύεται ηλεκτρικός χώρος 2000MW για την υλοποίηση υπεράκτιων αιολικών πάρκων μέχρι το τέλος του 2030.
Στο άρθρο 56 χορηγούνται κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση κατανάλωσης ενέργεια σε εγκαταστάσεις οδοφωτισμού σε ΟΤΑ. Σύμφωνα με το άρθρο 57 τίθεται ετήσιος στόχος να μειωθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κτιρίων του δημοσίου μέσω της αναβάθμισης των εγκαταστάσεών τους, ορίζοντας ταυτόχρονα και μηχανισμό παρακολούθησης της υλοποίησης αυτών των δράσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το άρθρο 58 το οποίο επιτρέπει τη χορήγηση στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις επιδότησης της τιμολογούμενης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Στο άρθρο 59 διευκολύνεται η επιδότηση 9.000 περίπου ωφελούμενων από προγράμματα εγκατάστασης ηλιοθερμικών φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, από τον ΔΕΔΔΗΕ.
Στα άρθρο 60 και 61 παρατείνονται αντίστοιχα οι προθεσμίες για την υποβολή πλήρους αιτήματος για σύναψη σύμβασης σύνδεσης, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη και οι δυσκολίες ωρίμανσης που έχουν τα έργα ΑΠΕ μεγάλης ισχύος, και ειδικότερα για εκείνα που απαιτείται η κατασκευή υποσταθμού υψηλής τάσης ή γραμμής υψηλής τάσης, όπως και οι προθεσμίες για την υλοποίηση των έργων ΑΠΕ στις περιοχές που επλήγησαν από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias», λόγω και των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργήθηκαν στην περιοχή.
Τέλος, το άρθρο 62 του νομοσχεδίου επιδιώκει να επιταχυνθεί η αξιολόγηση της αδειοδότησης ΑΠΕ μεγάλης ισχύος.