ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ.

Άρθρο 57
Ζητήματα προθεσμιών για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς – Τροποποίηση παρ. 17 άρθρου 66 ν. 4849/2021, παρ. 1 άρθρου 54 και παρ. 8 άρθρου 55 ν. 5045/2023, παρ. 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, παρ. 1 άρθρου 96 και άρθρου 97 ν. 5007/2022
1. Η προθεσμία της περ. α) της παρ. 17 του άρθρου 66 του ν. 4849/2021 (Α’ 207), περί εξόφλησης οφειλών των πωλητών λαϊκών αγορών, παρατείνεται και η παρ. 17
διαμορφώνεται ως εξής:
«17. Οι πωλητές λαϊκών αγορών, οι οποίοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21,
απώλεσαν την άδεια δραστηριοποίησής τους μετά την 1η Φεβρουαρίου 2022 λόγω μη καταβολής του τέλους του άρθρου 23, δύνανται να ανανεώσουν την ισχύ της, αν:
α) εξοφλήσουν το σύνολο των σχετικών οφειλών τους, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2024, και
β) πληρούν τις προϋποθέσεις ανανέωσής της.».