ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ. (Στις 21-9-21)

Στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Παύλου Μελά αντάλλαξα απόψεις με τους εργαζομένους για την ανάγκη αναμόρφωσης του θεσμού των ΚΑΠΗ και την υιοθέτηση πολιτικών ενεργούς γήρανσης.