Το σχέδιο νόμου επιταχύνει τις διαδικασίες του προσυμβατικού ελέγχου, μέσω του ελεγκτικού συνεδρίου.

Το σχέδιο νόμου επιταχύνει τις διαδικασίες του προσυμβατικού ελέγχου, μέσω του ελεγκτικού συνεδρίου. Ίσως θα πρέπει να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση η οποία να ξεκαθαρίζει τη δυαρχία, δηλαδή εάν η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προηγείται του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή όχι.
Παρέμβασή μου στην ολομέλεια της Βουλής όπου συζητείται το σ/ν «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο και διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης».