ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. (Τροπολογία του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις για υφιστάμενους κατόχους άδειας που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές — Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 66 ν. 4849/2021
Η Παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4849/2021 (Α’ 207) Περί μεταβατικών διατάξεων για υφιστάμενους κατόχους άδειας που δραστηριοποιούνται σε λαϊκή αγορά, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για υφιστάμενους κατόχους άδειας οι οποίοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους σε λαϊκή αγορά, εφαρμόζεται για την τοποθέτησή τους, σε μόνιμη Θέση, εντός της ίδιας λαϊκής αγοράς, η ακόλουθη διαδικασία:
α) Ο φορέας λειτουργίας συγκροτεί πενταμελή επιτροπή για κάθε λαϊκή αγορά που
αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους ή αιρετούς εκπροσώπους του φορέα λειτουργίας και δύο (2) εκπρόσωπους των πωλητών, έναν (1) παραγωγό και έναν (1) επαγγελματία, που υποδεικνύονται από τα συλλογικά όργανα των πωλητών, κατόπιν πρόσκλησης του φορέα λειτουργίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την αποστολή της πρόσκλησης. Αν η ως άνω Προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η επιτροπή τρέπεται σε τριμελή και αποτελείται μόνο από υπαλλήλους ή αιρετούς εκπροσώπους του φορέα λειτουργίας.
β) Ο φορέας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς εκδίδει διαπιστωτική πράξη στην οποία
αναφέρονται, με τη μορφή πινάκων, τα ακόλουθα στοιχεία:
βα) οι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές στους οποίους έχει χορηγηθεί μόνιμη θέση στη λαϊκή αγορά με διοικητική πράξη (Πίνακας 1),
ββ) οι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές στους οποίους δεν έχει χορηγηθεί μόνιμη Θέση στη λαϊκή αγορά με διοικητική πράξη, αλλά δραστηριοποιούνται σε αυτήν σε προσωρινές θέσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (Πίνακας 2),
βγ) οι παραγωγοί πωλητές στους οποίους έχει χορηγηθεί μόνιμη Θέση λαϊκή αγορά διοικητική πράξη, αλλά δραστηριοποιούνται αυτήν, προσωρινές Θέσεις, συγκεκριμένους του έτους, αναφορά χρόνο έναρξης και λήξης ετήσιας δραστηριοποίησής τους (Πίνακας 3),
βδ) οι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές στους οποίους έχει χορηγηθεί μόνιμη Θέση λαϊκή αγορά διοικητική πράξη και έχουν εκδώσει περισσότερα από (2) δελτία ημερήσιας κίνησης «Ζ», του έτους 2022 (Πίνακας 4).
γ) Η διαπιστωτική πράξη περ. β) δημοσιεύεται πρόγραμμα <(Διαύγεια)) του ν. 4727/2020 (Α’ 184), καθώς και σε όλες τις εισόδους της λαϊκής αγοράς για δεκαπέντε (15) ημέρες, κοινοποιούμενη αμελλητί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η μη τήρηση του πρώτου εδαφίου καθιστά τη διαπιστωτική πράξη απολύτως άκυρη.
δ) Κατά της διαπιστωτικής πράξης της περ. β) ασκείται ένσταση, εντός είκοσι (20) ημερών, από τη δημοσίευσή της, από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Επίσης ένστασης αποφαίνεται η επιτροπή της περ. α) εντός δέκα (Ιθ) ημερών από την υποβολή της. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
ε) Ο φορέας λειτουργίας εκδίδει την τροποποιημένη διαπιστωτική πράξη, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων, εφόσον απαιτείται. Η ως άνω διαπιστωτική πράξη κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και δημοσιεύεται στο πρόγραμμα ((Διαύγεια)) του ν. 4727/2020.
στ) Οι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές που κατατάχθηκαν στον Πίνακα Ι τοποθετούνται στις Θέσεις που τους έχουν αποδοθεί. με διοικητικές πράξεις. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του φορέα λειτουργίας.
ζ) Οι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές που κατατάχθηκαν στον Πίνακα 1, δύνανται να υποβάλλουν, στον φορέα λειτουργίας, αίτηση <(βελτίωσης Θέσης», εντός πέντε (5) ημερών, από την έκδοση της απόφασης της περ.
στ). Μεταξύ πωλητών που αιτούνται την ίδια Θέση προηγείται αυτός που είναι φορολογικά ενήμερος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης και μεταξύ φορολογικά ενήμερων πωλητών, αυτός που απέκτησε παλαιότερα την άδεια δραστηριοποίησης στην οικεία λαϊκή αγορά. Μεταξύ φορολογικά ενήμερων πωλητών που απέκτησαν στην ίδια ημερομηνία την άδεια δραστηριοποίησης στην οικεία λαϊκή αγορά διενεργείται δημόσια κλήρωση από την επιτροπή της περ. α).
η) Οι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές που κατατάχθηκαν στον Πίνακα 2
τοποθετούνται στις Θέσεις που συνήθως καταλαμβάνουν κατά την παρουσία τους στη λαϊκή αγορά. Για την τοποθέτησή τους εκδίδεται πρακτικό αντιστοίχισης των πωλητών με τις Θέσεις που συνήθως καταλαμβάνουν, από την επιτροπή της περ. α) που εγκρίνεται με απόφαση του φορέα λειτουργίας. Η ως άνω απόφαση δημοσιεύεται στο πρόγραμμα ((Διαύγεια)) του ν. 4727/2020, καθώς και σε όλες τις εισόδους της λαϊκής αγοράς για δέκα (Ιθ) ημέρες, κοινοποιούμενη αμελλητί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η μη τήρηση του προηγούμενου εδαφίου καθιστά την απόφαση απολύτως άκυρη.
θ) Κατά της απόφασης της περ. η) ασκείται ένσταση, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευσή της, από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Επί της ένστασης αποφαίνεται η επιτροπή της περ. α), εντός δέκα (ΙΟ) ημερών, από την υποβολή της. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης
ι) Οι παραγωγοί πωλητές που κατατάχθηκαν στον Πίνακα 3 τοποθετούνται στις Θέσεις που συνήθως καταλαμβάνουν κατά την Παρουσία τους στη λαϊκή αγορά, εφόσον αυτές δεν καταλαμβάνονται από πωλητές που κατατάχθηκαν στους Πίνακες Ι και 2. Για την τοποθέτησή τους εκδίδεται Πρακτικό αντιστοίχισης των πωλητών με τις Θέσεις που καταλαμβάνουν, με αναφορά στο χρονικό διάστημα που έκαστος καταλαμβάνει, από την επιτροπή της περ. α) Που εγκρίνεται με απόφαση του Φορέα λειτουργίας. Καθεμία από τις ως άνω θέσεις μπορεί να καταλαμβάνεται από Περισσότερους του ενός παραγωγούς πωλητές, εφόσον αυτοί δεν δραστηριοποιούνται Ταυτόχρονα στη λαϊκή αγορά. Η ως άνω απόφαση δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» του ν. 4727/2020, καθώς και σε όλες τις εισόδους της λαϊκής αγοράς για δέκα (10) ημέρες, κοινοποιούμενη αμελλητί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η μη τήρηση του προηγούμενου εδαφίου καθιστά την απόφαση απολύτως άκυρη.
ια) Κατά της απόφασης της περ. ι) ασκείται ένσταση, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευσή της, από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Επί της ένστασης αποφαίνεται η Επιτροπή της περ. α), Εντός δέκα (10) ημερών, από την υποβολή της. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
ιβ) Οι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές που κατατάχθηκαν στον Πίνακα 4 δεν
τοποθετούνται σε Θέση στη λαϊκή αγορά και μπορούν να συμμετέχουν στην επόμενη προκήρυξη για την απόδοση θέσεων που διενεργείται, σύμφωνα με τα άρθρα 13 ως 16.
ιγ) Η διαδικασία των περ. α) έως και ιβ) ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου 2023. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει χωρίς να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, διπλασιάζεται το τέλος του άρθρου 23 και αυτό εμφανίζεται ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.».