ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ. (Επίκαιρη Ερώτηση στην υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης)

Αρ. Πρωτοκόλλου: 1154/19.06.2024
Αθήνα,  19 Ιουνίου 2024
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
 
Προς: Την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κεραμέως
 Θέμα: «Αποσύνδεση αύξησης επιδόματος ανεργίας από αύξηση κατώτατου μισθού»
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει την παροχή της επιδότησης ανεργίας (Ν.Δ. 2961/1954 (άρθρα 11-38), Ν.1545/1985 (άρθρα 3-8), Ν. 1892/1990 (άρθρο 37), Ν. 4921/2022, απόφαση Δ.Σ. ΔΥΠΑ 3701/55/22-11-11, απόφαση Δ.Σ ΔΥΠΑ 1850/30/15.03.2020, απόφαση Δ.Σ ΔΥΠΑ 5274/114/27.09.2022) το ύψος της επιδότησης ανεργίας συνδέεται με τον κατώτατο μισθό. Σε κάθε αύξηση του κατώτατου μισθού επέρχεται και αύξηση του επιδόματος ανεργίας. Σήμερα ο κατώτατος μισθός ( 830,00€ μικτά) και το επίδομα ανεργίας (509,75€) δεν έχουν πολύ μεγάλη απόκλιση.
Το επίδομα ανεργίας και ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να έχουν μια σαφή διαφοροποίηση, έτσι ώστε οι άνεργοι να κινητοποιούνται να βρουν κάποια εργασία που θα ανταποκρίνεται στα προσόντα και τις επιδιώξεις τους όσο το δυνατόν ταχύτερα. Η αποσύνδεση της αύξησης του επιδόματος εργασίας από την αύξηση του κατώτατου μισθού θα συντελέσει προς αυτή την κατεύθυνση. Η συγκεκριμένη επισήμανση αφορά αποκλειστικά και μόνο το επίδομα ανεργίας και όχι τα υπόλοιπα κοινωνικά επιδόματα.
Με το άρθρο 22 του Ν. 4921/2022 ορίζεται ότι «1. Εάν ο αναζητών εργασία αρνηθεί τρεις (3) προσφερόμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του αναζητούντος εργασία που έχουν αποτυπωθεί σ’ αυτό, διακόπτεται η καταβολή των παροχών της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 20 και ο αναζητών εργασία διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για δύο (2) έτη.
  1. Εάν ο αναζητών εργασία δεν συμμετέχει σε δράση συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που του υποδεικνύεται από τη Δ.ΥΠ.Α., διακόπτεται η καταβολή παροχών της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 20 και ο αναζητών εργασία διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για έξι (6) μήνες. Ως συμμετοχή νοείται η παρακολούθηση της δράσης κατάρτισης μέχρι την ολοκλήρωσή της και η πιστοποίησή του για την επιτυχή περάτωση της κατάρτισης.
  2. Αναζητών εργασία που παραλείπει τη σύνταξη Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο εντός των προθεσμιών που τάσσονται με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 79 διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για έξι (6) μήνες.
  3. Εάν ο αναζητών εργασία δεν εκπληρώνει λοιπές υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη συνεργασία του με τον εργασιακό σύμβουλο, όπως αυτές καταγράφονται στην απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 79 που εξειδικεύει τις υποχρεώσεις της Δ.ΥΠ.Α. και των αναζητούντων εργασία, επέρχονται οι ειδικότερες συνέπειες που προβλέπονται στην απόφαση αυτή.».
Στη συγκεκριμένη διάταξη πολύ σωστά καταγράφονται οι συνέπειες για τον αναζητούντα εργασία, ο οποίος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 21, ώστε να τεκμαίρεται ότι πλέον δεν αναζητεί ενεργά εργασία. Το ζήτημα, βέβαια, είναι αν η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται στην πράξη, ώστε να παραμείνουν στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. μόνο αυτοί που πραγματικά αναζητούν εργασία.
 
                                        Ερωτάται η κυρία υπουργός:
Α) Αν προτίθεται να αποσυνδέσει την αύξηση του επιδόματος ανεργίας από την αύξηση του κατώτατου μισθού, Β) αν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4921/2022 και διαγράφονται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα άνεργοι οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν στις υποχρεώσεις τους.
 
Ο ερωτών βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
Στράτος Σιμόπουλος