ΑΥΞΗΣΗ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. (Επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών)

Αρ. Πρωτοκόλλου: 1150/18-6-2024
Αθήνα,  17 Ιουνίου 2024
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Τον υπουργό Εθνική Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χατζηδάκη
Υπ’ όψιν: Του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πετραλιά   
 
Θέμα: «Αύξηση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού»
Σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 του ΚΕΔΕ  «Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό ή τοποθετήσεις σε λογαριασμό πληρωμών στα εγκαταστημένα στη χώρα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και ιδρύματα πληρωμών είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο ίδρυμα. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται γνωστοποίηση από το φυσικό πρόσωπο ενός μοναδικού λογαριασμού, με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ. Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ορίζονται ο τρόπος υποβολής και πιστοποίησης του χρόνου της παραλαβής και τα στοιχεία της υποβαλλόμενης δήλωσης, ο τρόπος ενημέρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων από την ΑΑΔΕ για την υποβαλλόμενη δήλωση και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Κάθε άλλη διάταξη, που ρυθμίζει αντίθετα προς τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, δεν εφαρμόζεται στις κατασχέσεις που επιβάλλονται στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τον παρόντα Κώδικα»
Σήμερα πάνω από 2 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν ή κινδυνεύουν να έχουν κατασχέσεις ή δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών.
Η αύξηση, λοιπόν, του ακατάσχετου ποσού από το όριο των 1.250 ευρώ, μετά τον μεγάλο πληθωρισμό που υπήρχε τα τελευταία χρόνια, αποτελεί ζήτημα το οποίο απασχολεί χιλιάδες πολίτες.
Ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί:
Αν προτίθενται να αυξήσουν το ακατάσχετο ποσό του τραπεζικού λογαριασμού.
Ο ερωτών βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
Στράτος Σιμόπουλος