Ασφάλιση αλιεργατών

ΕΡΩΤΗΜΑ
Προς:
Βρούτσης Ιωάννης (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων),
Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης) (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
Θέμα: Ασφάλιση αλιεργατών
Οι αλιεργάτες αποτελούν κατηγορία εργαζομένων ειδικού καθεστώτος, με τις εργασιακές τους σχέσεις να ρυθμίζονται κατ’ εξαίρεση από το άρθρο 14β του ΠΔ. 88/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η ανωτέρω κατηγορία εργαζομένων διέπεται από ιδιαιτερότητες. O αριθμός των ημερών και ωρών εργασίας τους είναι απροσδιόριστος επειδή η εργασία τους εξαρτάται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες. Tαυτόχρονα δεν υπάρχουν συλλογικές ή κλαδικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών και αλιεργατών, αλλά ατομικές συμβάσεις. Σήμερα με βάση το Ν. 4387/2016 αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί.
Οι ασφαλιστικές εισφορές τους υπολογίζονται σε ποσοστό 27% περίπου, επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους.
Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται οι ασφαλιστικές εισφορές είτε να υπολογίζονται επί του εκάστοτε ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 12% συνολικά (εισφορά εργαζομένου και εργοδότη), πολλαπλασιαζόμενο με τα πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια ανά μήνα. Υπάρχει πρόθεση είτε να αποσυνδεθούν αυτές από τις αποδοχές είτε να ενταχθούν σε μια από τις 6 κλάσεις, όπως ακριβώς ισχύει για τους αλιείς –αγρότες, (με δικαίωμα επιλογής κλάσης με τη μικρότερη στα 120 ευρώ);
Σε περίπτωση που δεν ισχύσει ένα από τα ανωτέρω, υπάρχει πρόθεση να ισχύσει η διαδικασία έκδοσης –εξαργύρωσης του εργόσημου με τις ασφαλιστικές εισφορές στο 10%, όπως ισχύει και για τους εργάτες γης;
Αρχείο Ερώτησης

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχείο Απάντησης