Έκδοση νομοθετικής ρύθμισης για επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο haircut

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Σταϊκούρας Χρήστος (Υπουργός Οικονομικών )
Θέμα:«Έκδοση νομοθετικής ρύθμισης για επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο haircut»
Το 2012 στο πλαίσιο του κουρέματος του Ελληνικού χρέους (haircut), τα ειδικού τύπου βραχείας
λήξης άτοκα αξιόγραφα που είχαν δοθεί από φορείς του Δημοσίου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
θεωρήθηκαν επενδυτικά ομόλογα και συμπεριελήφθησαν στην διαδικασία, με αποτέλεσμα οι
επιχειρήσεις που υπέστησαν το haircut, να χάσουν αυτομάτως το 53% της αξίας των αξιογράφων ,
ήτοι των οφειλών του Δημοσίου προς αυτές. Προβλέφθηκε τότε ότι η ζημία θα μπορούσε να
εγγραφεί στους ισολογισμούς των επιχειρήσεων, αλλά σε διάστημα 30ετίας, με ισόποσες δόσεις
και όχι άπαξ ή σε βραχυπρόθεσμο διάστημα.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεστε να προχωρήσετε σε νομοθετική ρύθμιση (επισυνάπτεται πρόταση) που θα
επιτρέψει όσες ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούνται πολύ μικρές ή μικρές οντότητες (βάσει
του άρ. 2 ν. 4308/2014) και οι οποίες κατά τη χρήση 2019 εμφάνισαν έσοδα από
παραγωγική δραστηριότητα, να εκπέσουν το προκύψαν υπόλοιπο από την ανταλλαγή των
ομολόγων από τα ακαθάριστα έσοδά τους σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής
γενομένης από τη χρήση 2019;

Αρχείο Ερώτησης