ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ. (Στις 18-07-2022)

Τροπολογία
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας
«Μεταρρυθμίσεις ατην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή »
Άρθρο μόνο
Για τους δασικούς χάρτες, η ανάρτηση των οποίων υλοποιήθηκε εντός του έτους 2021, η
Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρ. Ι του άρθρου 15 του ν.
3889/2010 (Α’ 182), παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Ιουλίου 2022.