ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ. (Στις 06-04-2023)

Άρθρο 7
Ρυθμίσεις για τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών —Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 3 και
παρ. 3 άρθρου 4 ν. 1667/1986
  1. Την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1667/1986(4′ 196) προστίθεται πέμπτο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει την απόκτηση από κάθε συνεταιρισμό έως πέντε προαιρετικών μερίδων, εκτός από την υποχρεωτική μερίδα. Προκειμένου για καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει την απόκτηση από κάθε συνέταιρο μέχρι εκατό προαιρετικών μερίδων, για μεταφορικούς ναυτιλιακούς συνεταιρισμούς μέχρι το 1% του συνόλου των συνεταιριστικών μερίδων, για πιστωτικούς συνεταιρισμούς μέχρι χιλίων πεντακοσίων και μίας προαιρετικών μερίδων και για πιστωτικούς συνεταιρισμούς που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει την απόκτηση από κάθε συνέταιρο απεριόριστου αριθμού προαιρετικών μερίδων. Επιτρέπεται επίσης να ορίζει χωρίς περιορισμό, τον αριθμό των προαιρετικών μερίδων που μπορεί να αποκτήσουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής. Προκειμένου για συνεταιρισμούς φαρμακοποιών, m καταστατικό μπορεί να επιτρέπει στο μέλος να αποκτήσει προαιρετικές μερίδες, η αξία καθεμίας εκ των οποίων μπορεί να διαφέρει από την αξία της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας της παρ. 1 του άρθρου 3, υπό την επιφύλαξη ότι η συνολική αξία του συνόλου των προαιρετικών μερίδων, τις οποίες κατέχει m μέλος δεν υπερβαίνει το πενταπλάσιο της αξίας της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας της παρ.1 του άρθρου 3.»
  1. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 1667/1986, προστίθενται οι λέξεις «και συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Κάθε νέος συνεταίρος υποχρεούται να καταβάλει εκτός από το ποσό της μερίδας του και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό. Προκειμένου για καταναλωτικούς συνεταιρισμούς και συνεταιρισμούς φαρμακοποιών το καταστατικό μπορεί να ορίζει καταβολή μικρότερης εισφοράς. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι οι συνεταίροι υποχρεούνται να καταβάλουν ορισμένο χρηματικό ποσά για την κάλυψη ζημιών του συνεταιρισμοί,. 7ο ποσό αυτό καταβάλλεται όταν το αποθεματικό είναι ανεπαρκές για την κάλυψη ζημιών και ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης. Προκειμένου για πιστωτικούς συνεταιρισμούς του παρόντος νόμου, που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με m ν. 3601/2007, κάθε νέος συνέταιρος υποχρεούται κατά την είσοδο του να καταβάλει, εκτός από το ποσό της μερίδας του, και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας ελεγμένης από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο χρήσης και με μέθοδο αποτίμησης η οποία αναφέρεται στο καταστατικό, στο οποίο προβλέπεται επίσης ότι ο υπολογισμός της τυχόν υπεραξίας πιστοποιείται από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο. Ο συνεταίρος έχει υποχρέωση να συμμετέχει και να συνεργάζεται στη λειτουργία του συνεταιρισμού και να μην προβαίνει σε ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντα του συνεταιρισμού.»