ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. (Στις 06-04-2023)

Άρθρο 4
Ρύθμιση ζητημάτων απώλειας θέσεων σε λαϊκές αγορές λόγω μη πληρωμής τέλους
δραστηριοποίησης – Προσθήκη παρ. 17 άρθρου 66 ν. 4849/2021
Στο άρθρο 66 του ν. 4849/2021 (Α’ 207), περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 17 ως εξής:
«17. Οι πωλητές λαϊκών αγορών, οι οποίοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21, απώλεσαν την άδεια δραστηριοποίησής τους μετά την 1η Φεβρουαρίου 2022 λόγω μη καταβολής του τέλους του άρθρου 23, δύνανται να ανανεώσουν την ισχύ της, αν: α) εξοφλήσουν το σύνολο των σχετικών οφειλών τους, μέχρι την 31η Μαΐου 2023, και β) πληρούν τις προϋποθέσεις ανανέωσής της.».