ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Στις 28-07-2022)

Βουλευτική τροπολογία με θέμα «Τροποποίηση παρ.2 άρθρου 30ν.4726/2020 ΦΕΚ Α’ 181/18-09-2020», που κατατέθηκε στο Σ/Ν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις»