ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Στις 13-10-2022)

Άρθρο 72
Χρηματοδότηση πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες
προσχολικής αγωγής και φροντίδας και πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων µε αναπηρία σε
υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 104 ν. 4941/2022.
Η παρ. 9 του άρθρου 104 του ν. 4941/2022 (Α΄ 113), περί χρηματοδότησης των προγραμμάτων
πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και
φροντίδας και πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία σε υπηρεσίες δηµιουργικής
απασχόλησης, αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η δαπάνη χρηματοδότησης των προγραμμάτων καλύπτεται από πόρους των Περιφερειακών
Προγραμμάτων του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027, από τα Τοµεακά
Προγράµµατα Ανάπτυξης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης των ως άνω Υπουργείων, καθώς και
από τον τακτικό προϋπολογισμό των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών.
Στη δικαιούχο Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία,
µεταβιβάζονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση και εφαρµογή των προγραµµάτων του
παρόντος, συµπεριλαµβανοµένων και των αντίστοιχων πιστώσεων που σχετίζονται µε τη διαχειριστική
της δαπάνη, η οποία ανέρχεται σε κατ’ αποκοπή ποσό ύψους μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του
συνολικού κόστους του οικείου προγράμματος.».